Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on tietosuojalain (1050/2018) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuoja- ja rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Viekku

Postiosoite: Alppikatu 17 LH 9, 00530 Helsinki

Y-tunnus: 2629114-1

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Anna-Riitta Kässi

anna-riitta@viekku.fi

3. Rekisterin nimi

Viekun asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään Viekun ja sen yhteydessä toimivien konseptien (Doula-akatemia, Sujuvaa seksuaalikasvatusta -verkkokurssi, Sis.klubi, Mammaloma) asiakkuuksissa ja yhteydenotoissa (yhteystiedot yhteydenpitoa ja laskutusta varten), palveluiden ja tuotteiden ostotilanteissa verkkokaupassa sekä markkinoinnissa (uutiskirjeet).

5. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteröidystä voidaan tallentaa nimi ja tarpeelliset yhteystiedot kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, tiedot asiakkaan tilaamista palveluista ja tuotteista sekä niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta, rekisteröidyn lähettämä aineisto (esimerkiksi kuvat, asiakirjat), asiakaspalaute ja luvat. Asiakkaista ja asiakkuuksista poistetaan kaikki tarpeettomat tiedot asiakassuhteen päätyttyä.

Teknisesti kerättyä tietoa verkkopalvelun käytöstä voivat olla IP-osoite ja sijaintimaa tai -kaupunki, verkkopalvelujen käyttö ja ajankohta, käytetyn laitteen tiedot, käyttöjärjestelmän tyyppi ja ohjelmistoversiot, selaimen tyyppi ja kieliasetukset, asiakaspalvelun vuorovaikutus, ulkoiset sivustot, joista käyttäjä on saapunut tai joihin käyttäjä siirtyy rekisterinpitäjän verkkopalvelusta.
Rekisterinpitäjä voi verkkosivustollaan kerätä palveluiden käytöstä tietoa evästeillä.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään www-sivujen yhteydenottolomakkeen, sähköpostin, puhelun, sosiaalisen median kanavien viestitoimintojen, asiakastapaamisten kautta, rekisterinpitäjälle toimitettavista asiakirjoista sekä verkko-ostoista ja rekisteröidyn tekemistä tilauksista (uutiskirjeet, maksuttomat digitaaliset lahjat).

7. Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Huomioithan kuitenkin, että verkko-ostoissa, laskutuksessa ja uutiskirjeen tilauksissa tiedot tallentuvat ulkopuolisten palveluntarjoajien alustoille (Holvi, Lemon Tree Oy, ActiveCampaign, WordPress Paid Memberships Pro).

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelle, ellei rekisteröidyn kanssa niin erikseen sovita.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Aineisto säilytetään lukitussa laatikossa ja hävitetään huolellisesti, kun asiakkuus päättyy.

Sähköinen aineisto

Kerätyt tiedot on asianmukaisesti suojattuina rekisterinpitäjän suojatulla palvelimella ja palveluissa.
Henkilötietojen käsittelyyn on oikeus vain rekisterinpitäjällä sekä niillä rekisterinpitäjälle palveluja tuottavien tahojen henkilökuntaan kuuluvilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä suorittamiseen (esim. kirjanpitäjä, verkkokauppa-alusta).

Rekisteritiedot on suojattu organisaation ulkopuolisilta teknisillä ratkaisuilla ja sovelluksilla. Luottamuksellisten tietojen, kuten luottokortti- ja pankkitietojen keräämisessä ja siirtämisessä käytetään SSL -salattua yhteyttä.

Rekisteritietojen säännöllisestä varmuuskopioinnista huolehditaan sekä tietojen palauttamismahdollisuus varmistetaan.

Rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan viranomaisille tai käyttäjälle soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

10. Tarkastusoikeus

Jokaisella on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. Tarkastuspyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista. Pyyntö osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti. Rekisteröity voi myös itse poistua postituslistalta sähköpostiinsa saamansa linkin avulla.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietonsa siirrettäväksi sähköisessä muodossa toiselle palveluntarjoajalle.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Rekisteröidyn pyyntö, suostumuksen peruutus ja kielto osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti.

Markkinointirekisterissä olevia tietoja säilytetään toistaiseksi.

Rekisterinpitäjä säilyttää muita rekisteröityjä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin niiden säilyttäminen on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi.

Tietoja voidaan säilyttää kirjanpito-, tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuen kyseisen lain säännösten mukaisesti myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

Verkkosivustolla vieraileva voi tyhjentää tai estää evästeet ja muun seurannan selaimen tai laitteen asetuksista, mutta tämä voi heikentää käyttäjäkokemusta tai aiheuttaa toimintahäiriöitä verkkosivuston käytössä. Evästeiden tyhjentäminen ei lopeta kokonaan tiedon keruuta.